Tham quan nhà máy

production area  4

Khu vực sản xuất

Raw material area 1

Vùng nguyên liệu thô

Raw material area 2

Vùng nguyên liệu thô

Raw material area 3

Vùng nguyên liệu thô

company name

Tên công ty

office area

Khu vực văn phòng

19  packaging

Bao bì

packaging 2

Bao bì

pressure test

Kiểm tra áp lực

production area  2

Khu vực sản xuất

production area  3

Khu vực sản xuất

The company a panoramic

Toàn cảnh Công ty